93 212 30 53

Alta Online Balmes Fitness Femení

Si vols donar-te d’alta has de triar quin tipus de quota prefereixes , omplir totes les teves dades personals i compte bancari en què vols domiciliar els pròxims rebuts

Els camps amb * són obligatoris

Dades Personals


Dades Bancàries


Tipus de Quota


Avís

La persona les dades de la qual consten a dalt sol·licita l’alta al centre i declara conèixer les normativa del mateix que a continuació es descriuen:

1. El gimnàs no es fa responsable dels objectes de valor no dipositats en recepció.
2. La no assistència al gimnàs per qualsevol motiu no eximeix del pagament de la quota.
3. Qualsevol tipus de modificació a la quota o baixa voluntària del centre haurà de ser informada abans del dia 20 de cada mes.
4. Les quotes mensuals seran abonades del 1al 5 de cada mes per rebut bancari.
5. Que les quotes s’actualitzaran cada any al mes de Gener.
6. Que la alumna acatarà la normativa del centre i respectarà les instruccions dels empleats.
7. Que segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, ha estat informada que les seves dades seran incloses a fitxer el responsable del qual serà la societat explotadora del Club la denominació social de la qual i adreça a la qual podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la *LOPD, es troben a dalt indicades.
8. Que ha estat informat que el tractament de les seves dades tindrà com a finalitat gestionar la seva relació amb la societat explotadora, així com remetre informació comercial relativa a activitats i serveis que ofereixi la societat. Es dóna per informat/a de l’establert en l’article 27 *LOPD relatiu a la primera cessió de dades, així com de la *revocabilitat del seu consentiment, sense efectes retroactius..
9. Que es compromet a comunicar qualsevol modificació de les seves dades i que consent que, en cas de finalitzar la seva relació amb la societat explotadora, aquesta pugui mantenir les seves dades personals a fi de poder enviar-li informació als termes adalt indicats, així com, eventualment, agilitzar una nova alta.

Acceptant que la informació m’ha estat donada de forma comprensible, deixo constància signant la meva aprovació.